You are either not logged in or not registered with our community. Click here to register.
 
January 26, 2021, 11:45:15 AM

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length

Click here if you are having problems.
Default Wide Screen Beige Lilac Rainbow Black & Blue October Platinum Send us your theme!

"We are adopting policies regarding misinformation and fascism."
Please Read, and stay safe.

Wiki Blogs Dicebot

Author Topic: Join me for a one-on-one FWB to Romance Yaoi Roleplay! Dom needed, OC needed.  (Read 322 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline extradepressoTopic starter

ṃ/ċ ıṡ ṭһє ƿяєṭṭıєṡṭ, ṃȏṡṭ ƿȏƿȗʟѧя ɞȏʏ ıṅ ṭһє ṡċһȏȏʟ, ẇıṭһ ѧ ʟȏṭ ȏғ ғȏʟʟȏẇєяṡ ѧṅԀ ғяıєṅԀṡ ṭȏ ҡєєƿ һıṃ ċȏṃƿѧṅʏ. һє ṡƿєṅԀṡ һıṡ ṭıṃє ṡṭяıṿıṅɢ ғȏя ȏṅʟʏ ṭһє ɞєṡṭ ɢяѧԀєṡ ѧṅԀ ıṡ ıṅ ṭһє ѧяṭ  ċʟȗɞ ẇıṭһ ѧ ғєʟʟȏẇ ċʟѧṡṡṃѧṭє ȏғ һıṡ, ʏ/ċ, ẇһȏ ṅєṿєя ṭѧʟҡєԀ ṭȏ һıṃ єṿєṅ ȏṅċє ıṅ ṭһє ṭẇȏ ʏєѧяṡ ṭһєʏ ẇєяє ıṅ ṭһє ṡċһȏȏʟ ṭȏɢєṭһєя. ṭһєʏ ẇєяє ɞȏṭһ ṭһıяԀ-ʏєѧяṡ ṅȏẇ, ẇһıċһ ṃєѧṅṭ ṭһєʏ ȏṅʟʏ һѧԀ ѧ ʏєѧя ṭȏ ċȏṅṅєċṭ. ȗṅғȏяṭȗṅѧṭєʟʏ, ṃ/ċ ıṡ ṡʟıɢһṭʟʏ ıṅṭıṃıԀѧṭєԀ ɞʏ ʏ/ċ, ғȏя ṡȏṃє ȏԀԀ яєѧṡȏṅ, ѧṅԀ ċѧṅ'ṭ ѧƿƿяȏѧċһ һıṃ.
     ȏṅє ѧȗṭȗṃṅ Ԁѧʏ, ıṅ ɞєṭẇєєṅ һıṡ һȏṃєяȏȏṃ ċʟѧṡṡ ѧṅԀ ғıяṡṭ ƿєяıȏԀ, ṃ/ċ ẇѧṡ ṭѧҡıṅɢ ѧ ṡһȏяṭ ɞѧṭһяȏȏṃ ɞяєѧҡ. ȏṅċє һє ẇѧṡ Ԁȏṅє ѧṅԀ ѧɞȏȗṭ  ṭȏ  ғıṅıṡһ ẇѧṡһıṅɢ һıṡ һѧṅԀṡ, ʏ/ċ ċѧṃє ıṅṭȏ ṭһє ɞѧṭһяȏȏṃ ѧṅԀ ƿıṅṅєԀ һıṃ ѧɢѧıṅṡṭ ṭһє ẇѧʟʟ, ʟєѧṅıṅɢ ṅє×ṭ ṭȏ һıṡ єѧя.

     “һѧṿє ṡє× ẇıṭһ ṃє.” ʏ/ċ ԀєṃѧṅԀєԀ.

     ṡһȏċҡєԀ ɞʏ ṭһє ṡȗԀԀєṅ ȏяԀєя, ṃ/ċ ɞʟıṅҡєԀ ċȗяıȏȗṡʟʏ. ѧṡ һє ẇѧṡ ѧɞȏȗṭ  ṭȏ яєғȗṡє, һє ғєʟṭ ʏ/ċ ʟıċҡ һıṡ ṅєċҡ, ṭһєṅ ʟȏȏṡєṅıṅɢ ṭһє ċȏʟʟѧя ȏғ һıṡ ȗṅıғȏяṃ. һє ɞєċѧṃє ẇєѧҡ ıṅ ṭһє ҡṅєєṡ. “я-яıɢһṭ ṅȏẇ? ѧṭ  ṡċһȏȏʟ?” һє ȗяɢєṅṭʟʏ զȗєṡṭıȏṅєԀ, ṡһєєƿıṡһʟʏ ṡṭѧяıṅɢ ıṅṭȏ ʏ/ċ єʏєṡ ѧṡ һє ƿȗʟʟєԀ ѧẇѧʏ. һє ʟȏȏҡєԀ ѧ ɞıṭ ṡċѧяıєя ȗƿ ċʟȏṡє... ɞȗṭ һıṡ Ԁȏṃıṅѧṅċє ẇѧṡ ċєяṭѧıṅʟʏ ṡє×ʏ. “ȏҡѧʏ. զȗıċҡʟʏ. ѧṅԀ ṭһєṅ ʏȏȗ һѧṿє ṭȏ ṭєʟʟ ṃє ѧɞȏȗṭ  ʏȏȗ... ғȏʟʟȏẇ ṃє.”
     һє ʟєԀ ʏ/ċ ȏȗṭ ȏғ ṭһє ɞѧṭһяȏȏṃ ѧṅԀ Ԁȏẇṅ ṭһє һѧʟʟ ṭȏ ṭһє ṡṭȗԀєṅṭ ċȏȗṅċıʟ яȏȏṃ. һє ṭȏȏҡ һıṡ ҡєʏ ȏȗṭ ғяȏṃ һıṡ ƿȏċҡєṭ ѧṅԀ ȗṅʟȏċҡєԀ ṭһє Ԁȏȏя, ṭһєṅ Ԁяѧɢɢıṅɢ ʏ/ċ ıṅṡıԀє. ȏṅċє ṭһє Ԁȏȏя ẇѧṡ ċʟȏṡєԀ, һє ṃѧԀє ṡȗяє ıṭ ẇѧṡ ʟȏċҡєԀ ɞѧċҡ... ѧṅԀ ṅȏẇ ṭһєʏ һѧԀ ċȏṃƿʟєṭє ƿяıṿѧċʏ.

---
! ṃ/ċ ıṡ ċȏṅṡṭѧṅṭʟʏ ȏṅ ʏ/ċ'ṡ ṃıṅԀ, яѧṅɢıṅɢ ғяȏṃ ṡє×ȗѧʟ ғѧṅṭѧṡıєṡ ṭȏ ẇѧṭċһıṅɢ һıṃ Ԁȗяıṅɢ ƿһʏṡıċѧʟ єԀ. ʏ/ċ ıṡ ȏṅʟʏ ıṅṭєяєṡṭєԀ ıṅ ṃ/ċ ғȏя ṭһє ṡє×. jȗṡṭ ɞʏ ʟȏȏҡıṅɢ ѧṭ  һıṃ, һє ċѧṅ ṭєʟʟ ṭһѧṭ  һє ıṡ ȏṅє ȏғ ṭһȏṡє ṭʏƿєṡ ṭȏ ṡȗɞṃıṭ єѧṡıʟʏ.

ʏ/ċ, ıṅ ȏṭһєя ẇȏяԀṡ, ıṡ ѧ ɞıṭ ȏғ ѧ ṡṭѧʟҡєя, ѧṅԀ ṃѧṡṭȗяɞѧṭєṡ ṅєѧяʟʏ єṿєяʏԀѧʏ ẇıṭһ ṃ/ċ ȏṅ һıṡ ṃıṅԀ. ȗṅғȏяṭȗṅѧṭєʟʏ, һє һѧṡ ѧʟẇѧʏṡ ɞєєṅ ṭȏȏ ṅєяṿȏȗṡ ṭȏ ѧṡҡ ғȏя ѧ ṡє×ȗѧʟ ғѧṿȏȗя ȗṅṭıʟ ṅȏẇ. һє ıṡ һȏƿıṅɢ ғȏя ѧ ғяıєṅԀṡ ẇıṭһ ɞєṅєғıṭṡ яєʟѧṭıȏṅṡһıƿ ṭȏ ɢѧıṅ ғяȏṃ ṭһıṡ ȏṅє-ȏғғ ẇıṭһ ṃ/ċ, ѧṅԀ һȏƿєṡ ṭȏ һѧṿє ʟȏṭṡ ȏғ ṡє× ẇıṭһ һıṃ.

ṭһєяє ѧяє ȏṅʟʏ ѧ ғєẇ ƿяȏɞʟєṃṡ... ṭһєʏ ȏṅʟʏ ṡєє єѧċһ ȏṭһєя ѧṭ ṡċһȏȏʟ, ѧṅԀ ṭһєʏ ɞȏṭһ һѧṿє ƿѧяєṅṭṡ ѧṭ  һȏṃє. ıṭ'ṡ ѧʟẇѧʏṡ ɢȏıṅɢ ṭȏ ɞє ѧ ғȗṅ яıԀє ẇһєṅ ṭһєʏ ɢєṭ Ԁȏẇṅ ṭȏ ɞȗṡıṅєṡṡ, ṭяʏıṅɢ ṅȏṭ ṭȏ ɢєṭ ċѧȗɢһṭ, ѧʟʟ ẇһıʟє ṭяʏıṅɢ ṅєẇ ṭһıṅɢṡ.

ṃ/ċ'ṡ ғєʟʟȏẇ ċʟѧṡṡṃѧṭєṡ ẇıʟʟ ċєяṭѧıṅʟʏ ɞє ṡȗяƿяıṡєԀ ẇһєṅ ѧṅ ȗṅƿȏƿȗʟѧя ʟıṅҡ ɞєċȏṃєṡ ṭһє ċєṅṭєя ȏғ ѧṭṭєṅṭıȏṅ ғȏя ṭһє ṃȏṡṭ ƿȏƿȗʟѧя ɞȏʏ ıṅ ṡċһȏȏʟ. ɞȗṭ, ṭһє ṭẇȏ ȏғ ṭһєṃ ɢєṭ яıṡҡıєя ѧṅԀ яıṡҡıєя.

--

ṭһıṡ ıṡ ѧ ғẇɞ ṭȏ яȏṃѧṅċє яȏʟєƿʟѧʏ! ıṭ ıṡ ʏѧȏı, ѧṅԀ ıғ ʏȏȗ ċȏȗʟԀṅ'ṭ ѧʟяєѧԀʏ ṭєʟʟ, ʏ/ċ ẇıʟʟ ɞє ṭһє Ԁȏṃ ṭȏƿ, ѧṅԀ ṃ/ċ ẇıʟʟ ɞє ṭһє ƿȏẇєяɞȏṭṭȏṃ. ʏȏȗ ẇıʟʟ ṅєєԀ ṭȏ initiate ṭһє ғıяṡṭ ṭıṃє ɞєṭẇєєṅ ṭһєṃ, ċȏṅṡıԀєяıṅɢ ʏ/ċ ıṡ ṭһє ȏṅє ȏɞṡєṡṡєԀ ẇıṭһ ṃ/ċ'ṡ ʟȏȏҡṡ ѧṅԀ ɞȏԀʏ.

ɞєғȏяє ẇє ɢєṭ ṡṭѧяṭєԀ, ṭһȏȗɢһ, ѧṅԀ ɞєғȏяє ʏȏȗ яєƿʟʏ ẇıṭһ ʏȏȗя яƿ яєṡƿȏṅṡє, ẇє ṃȗṡṭ ṡєṅԀ ȏȗя ċһѧяѧċṭєяṡ. ı ƿяєғєя ѧ ɞıȏ ѧṅԀ ѧ ƿıċṭȗяє ғȏя єѧċһ ȏғ ȗṡ, ɞȗṭ ıғ ʏȏȗ ƿяєғєя, ṭһєṅ ẇє ċѧṅ ṡıṃƿʟʏ ȗṡє ѧ ƿıċṭȗяє ѧṅԀ ѧ ṅѧṃє. ẇє ẇıʟʟ ṡєṅԀ ṭһєṡє ȏṅ ѧ ṡєƿѧяѧṭє ѧƿƿ (ԀıṡċȏяԀ, ṭẇıṭṭєя, ıṅṡṭѧɢяѧṃ, ȏя ṡҡʏƿє).

ı ẇıʟʟ ɞє ƿяєṭṭʏ ʟєṅıєṅṭ, ɞȗṭ ı ṅєєԀ ѧṭ ʟєѧṡṭ ṭẇȏ ʟıṭєяѧṭє ƿѧяѧɢяѧƿһṡ, ẇıṭһ є×ċєƿṭıȏṅѧʟ ɢяѧṃṃѧя. ѧʟṡȏ, һєяє ѧяє ṡȏṃє ҡıṅҡṡ ı'Ԁ ʟıҡє ғȏя єѧċһ ċһѧяѧċṭєя ṭȏ һѧṿє.

ʏ/ċ:
є×һıɞıṭıȏṅıṡṃ
яȏȗɢһ-ƿʟѧʏ
ɞȏԀʏ-ƿяѧıṡıṅɢ

ṃ/ċ:
ṃȗṭȗѧʟ ṃѧṡṭȗяɞѧṭıȏṅ
є×һıɞıṭıȏṅıṡṃ
ɞєıṅɢ ċѧʟʟєԀ ƿєṭ ṅѧṃєṡ (ċȗṭıє, ṡє×ʏ, ṡʟȗṭ, єṭċ.)
ғȏяċєԀ/ ṅȏṅ-ċȏṅ (ȏṅʟʏ ıғ ʏȏȗ'яє ȏҡѧʏ ẇıṭһ ıṭ)

--

ʟѧṡṭʟʏ, ṃ/ċ ıṡ ṭһє ɢȗʏ ıṅ ṭһє ƿıċṭȗяє, ṡȏ ʏ/ċ ṡһȏȗʟԀ ɞє ɞıɢɢєя ıṅ ѧʟʟ ẇѧʏṡ, ѧṅԀ ʟȏȏҡ ṭһє ƿѧяṭ ȏғ ѧ ṃѧjȏя Ԁȏṃ.

ı ṭһıṅҡ ṭһѧṭ ıṡ ѧʟʟ! ƿʟєѧṡє ṃѧҡє ṡȗяє ʏȏȗ яєѧԀ ċѧяєғȗʟʟʏ, ѧṅԀ ẇє ṡһѧʟʟ ṡєṅԀ ȏȗя ċһѧяѧċṭєяṡ ṡȏȏṅ!